BorgerFredericiaØkonomiPolitikVirksomheder
Trending

Resultater af ADP-undersøgelse præsenteret for Fredericia Byråd

Pressemeddelelse, Fredericia Kommune

Fredericia Byråd fik tirsdag aften præsenteret en redegørelse om repræsentationsudgifter og andre økonomiske forhold i Fredericia Havn, ADP

Arbejdet med redegørelsen blev iværksat i august 2021 efter at Fredericia Avisen kunne referere nogle alvorlige forhold om afholdelse af private udgifter i regi af ADP. Fredericia Avisen kunne dokumentere disse forhold med nogle konkrete bilag.

Redegørelsen skulle derfor afdække:

  1. ADP’s afholdelse af eventuelle private udgifter
  2. Forholdene i forbindelse med ADP’s sponsorat af Fredericia Teater forud for teaterets konkurs
  3. Niveauet for og karakteren af ADP’s repræsentationsudgifter
  4. Andre relevante forhold.

Fredericia Kommune har bedt advokatfirmaet Horten bistå med afdækningen af forholdene. På vegne af ADP har advokatfirmaet Gorrissen Federspiel udarbejdet en redegørelse til Horten og har fremlagt bilag. Horten har herefter stillet supplerende spørgsmål og har fået adgang til supplerende bilag, og på det grundlag har Horten afgivet sin redegørelse til byrådet.

Et enigt byråd har efter forelæggelse af redegørelsen og på baggrund af Horten Advokaters mundtlige orientering besluttet at sende et brev til ADP’s bestyrelse, hvori der kvitteres for modtagelse af redegørelsen. Det fremgår af brevet:
 

  • ’Byrådet kan konstatere, at der har fundet alvorlige uregelmæssigheder sted i relation til en tidligere ledende medarbejder i 2019. Disse forhold er håndteret i overensstemmelse med rådgivning fra selskabets advokat og med inddragelse af revisor. Byrådet finder, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis ejerne havde modtaget en overordnet orientering om den sag, der fandt sted i 2019.’
  • ’Byrådet kan også konstatere, at ADP i en periode frem til i hvert fald januar 2019 havde et utilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på omkostninger til blandt andet rejser og repræsentation. Byrådet forventer, at ADP’s bestyrelse fremadrettet sikrer, at der fastsættes retningslinjer for udgifter til rejser, repræsentation mv., og at der er det fornødne ledelsesmæssige fokus på, at disse retningslinjer iagttages.’
  • ’Byrådet har endelig noteret sig, at ADP’s bestyrelse som følge af redegørelsen vil foretage vurdering af en række forhold (sponsorater, et firmaarrangement mv.). Byrådet forventer i den forbindelse, at bestyrelsen sikrer, at ADP’s udgifter afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, og at ADP sikrer åbenhed om sine sponsorater.’

På den baggrund siger Borgmester Steen Wrist (S):
”Det var alvorlige ting som kom frem, men jeg ville ikke konkludere før vi fik en redegørelse fra ADP. Nu har vi fået en redegørelse, der viser, at der har været problemer, men også at problemerne er håndteret. For mig handler det derfor nu om, hvordan vi etablerer et set-up omkring havnen, der sikrer at kontrolsystemerne er bedre fremover – og ikke mindst at vi i byrådet kommer tættere på beslutninger om havnens drift og udvikling. Derfor vil jeg tage initiativ til, at vi i byrådet drøfter en ny ejerstrategi for havnen. Fredericia Kommune er største aktionær i havnen, og den skaber stærke resultater, hvilket er vigtigt for hele kommunens udvikling. Vi skal derfor fastholde, at selskabet drives kommercielt, men også ordentligt”.  

Første viceborgmester Susanne Eilersen (DF) siger:
”Der har været et uacceptabelt forbrug af havnens penge. Derfor var det godt, at vi fik det undersøgt. Vedkommende, der ikke har kunnet kende forskel på egne penge og havnens penge, er ikke ansat der mere og der er taget initiativ til at sikre, at den slags ikke gentager sig. Men jeg er ikke tilfreds med den måde, det her er håndteret på i havnens ledelse. Bestyrelsen burde allerede dengang havde været åben overfor Økonomiudvalget om sagen, i respekt for at vi er havnens største ejer – og jeg er heller ikke imponeret over samarbejdsvilligheden og åbenheden i denne proces. Nu er det op til ADP’s ledelse at sikre implementering af de nødvendige politikker og kontrolsystemer, så vi sikrer, at den slags ting ikke gentager sig. Og så skal vi i Byrådet drøfte en ny ejerstrategi for ADP, så vi kommer tættere på virksomheden. Det er helt afgørende”.

annonce

Venstres gruppeformand Pernelle Jensen siger:
”Venstre er tilfredse med, at der nu er kastet lys over de forhold i ADP, som vi blev gjort bekendt med. De viser en række alvorlige uregelmæssigheder i relation til en tidligere ledende medarbejder, og at disse forhold blev håndteret tilbage i 2019. Det er utilfredsstillende, at der ikke dengang var en orientering til byrådet. Det er afgørende for Venstre, at der nu fremadrettet arbejdes målrettet på en ny ejerstrategi, hvor vi sikrer, at byrådet kommer tættere på selskabet. Vi betragter ADP som et stort aktiv, som skaber vækst og udvikling i hele Fredericia Kommune”

Karsten Byrgesen, medlem af byrådet fra Nye Borgerlige siger:
”Vi har fået en redegørelse fra ADP, men den er udetaljeret og jeg er ikke imponeret over informationsniveauet og fraværet af sagens egentlige omfang og karakter. Baggrunden for fratrædelsen burde have været forelagt byrådet for længst, fx på et lukket møde. Nu handler det om, at der kommer politisk ro om havnen, så ledelsen af havnen kan koncentrere sig om drive havnen, til stor gavn for erhvervsudviklingen i Fredericia Kommune, samtidig med at vi får iværksat en langt mere aktiv ejerstrategi og får etableret en tættere dialog med bestyrelsen”.    

Cecilie Roed Schultz, medlem af byrådet fra Enhedslisten siger:
”Det, der er foregået i havnen, er ikke acceptabelt. Det er godt, at forholdene er bragt i orden og at de nødvendige retningslinjer og politikker er i færd med at blive implementeret. Men det er også klart, at problemet aldrig ville være opstået, hvis der var mere åbenhed om havnens drift. Desværre har vi også i forbindelse med afdækningen af denne sag oplevet en unødig lukkethed fra havnen. Vi har fra Enhedslistens side tidligere foreslået at havnen underlægges aktindsigt, men det var der desværre ikke politisk opbakning til. Derfor er det så meget desto vigtigere med et mere aktivt ejerskab af havnen, så der sker en forandring af den måde, samarbejdet med havnen foregår på i dag og at vi som byråd kommer tættere på havnen”.

Pressemeddelelse, Fredericia Kommune

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Pressemeddelelse, Fredericia Kommune
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights