u
BorgerDebatPolitikSamfund

Politianmeldelse af Børne- og Socialministeriet samt Ministeren

Pressemeddelelse fra "foreningen FAR"

u

Foreningen Far foretog den 28. marts politianmeldelse af Børne- og Socialministeriet samt Ministeren i henhold til ministeransvarlighedsloven, FN børnekonventionen, den europæiske menneskerettighedskonvention samt FN torturkonventionen. 

Billede: “Foreningen Far”

Ministeriet og ministeren er i en længere periode blevet gjort klart opmærksom på, at der er markante mønstre med psykisk vold og kønsdiskrimination samt mulig mental tortur af børn og fædre i Danmark. 

Det sker bl.a. med brugen af begrebet bopæl og samværsforældre for helt almindelige børn og forældre, uden konkret og individuel afgørelse ved en dansk domstol.

Overtrædelsen opleves at ske af:

1. FN Børnekonventionen artikel 2, som præcisere at børn og børns forældre ikke må forskelsbehandles baseret på køn og anden stilling (her f.eks. familieformen)

2. FN Børnekonventionen artikel 3, som præcisere at der skal træffes afgørelser som er bedst for barnet

3. FN Børnekonventionen artikel 7, som præcisere at alle børn så vidt det er muligt har ret til at kende og blive passet af sine forældre 

4. Den Europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8, som præcisere at alle borgere har ret til respekt for familielivet

5. Den Europæiske menneskerettighedskonvention artikel 14, som beskytter borgere mod forskelsbehandling baseret på køn og anden stilling (her f.eks. familieformer)

6. Den Europæiske menneskerettighedskonvention artikel 17, som præcisere at der ikke nationalt må laves lovgivning som bryder med de grundlæggende menneskerettigheder

7. Ministeransvarlighedsloven artikel 3-5, som præcisere ministerens ansvar

Politiet er anmodet om samtidig at vurdere, hvorvidt der er sket overtrædelse af FN Torturkonventionen artikel 1 om beskyttelse mod mental tortur og forskelsbehandling.

Ministeriet og Ministeren er på flere møder og skrivelser gjort opmærksom på, at opdelingen af helt almindelige børn og forældre – og en stor del af befolkningen (ca. 1/3 del af alle børn og forældre) – i bopæl og samværsforældre må betragtes, som ikke tilladt ministerielt praksis.

Begrebet blev indført unikt i Danmark i 2007 ved indførsel af fælles forældremyndighed, men det kan påvises at begrebet i praksis har sat den fælles forældremyndighed ud af kraft og det ofte ikke er bedst for barnet, men at helt almindelige børn og forældre forskelsbehandles baseret på familieformer, juridiske rettigheder som bopæl/samværsforældre samt køn. 

Foreningen Far kan præsentere tusindvis / titusindvis af vidner og – kendt for ministeriet – præsentere klare sager og mønstre, som påviser brugen af bopæl og samværsforældre begrebet ikke er bedst for barnet, men diskrimination.

Det findes derfor nødvendigt at anmelde forholdet før lovreformen 1. april 2019, da Ministeriet og Ministeren på trods af mange henvendelser på møder og ved skrivelser ikke har vilje til at erkende diskriminationen og ikke har fjernet begrebet eller sikre begrebet alene anvendes ved konkrete og individuelle afgørelser ved danske domstole for børn. 

Det findes nødvendigt at anmelde sagen før den nye lovreform 1. april 2019, så der kan foretages en vurdering af praksis og lovgivningen før og efter lovændringerne. Begrebet vil fortsat være gældende og diskriminere en stor gruppe af helt almindelige forældre i Danmark som udgangspunkt, hvorved borgerne markant ikke er lige for loven og der opleves en tilstand af systematisk psykisk vold og en tortur lignende situation for børn og forældre.

Ministeriet og Ministeren tilsidesætter herved – mod bedreviden – barnets ret til sine forældre systematisk jfr. FN børnekonventionen artikel 7 og der er tale om markant forskelsbehandling jfr. FN børnekonventionen artikel 2 samt overtrædelse af FN børnekonventionen artikel 3 om barnets bedste. Foruden at det anses der sker overtrædelse af den basale menneskerets grundlæggende respekt for familielivet jfr. den Europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8, beskyttelse mod forskelsbehandling af borgerne jfr. den Europæiske menneskerettighedskonvention artikel 14 og 17.

Da niveauet for børns bopæl hos fædre i henhold til Danmarks Statistik BRN9 stadig i dag er på niveau med 1980 kan det påvises at der i ministeriets familielovgivning og med brugen af bl.a. bopæl og samværsbegrebet er tale om direkte diskrimination af børn og forældre og indirekte kønsdiskrimination af børn og fædre. Begge er ikke tilladt i henhold til ligestillingsloven og de grundlæggende menneskerettigheder.

Foreningen Far henviser i første omgang til følgende skrivelser omkring bopæl og samværsbegrebet samt ønsker at gå i dialog med Politiet i forhold til dokumentationen og de mange vidner der kan indkaldes, såfremt Ministeren og Ministeriet ikke erkender diskriminationen.

Borgerne er ikke lige for loven. Det kan fortsat efter 1. april 2019 og har før 1. april 2019 haft meget store, livstruende og livskritiske konsekvenser for borgere.

Første dokumentation:

1. Skrivelse til ministeren https://mailchi.mp/0b8447207f67/ministeransvar

2. Svar fra Ministeren https://gallery.mailchimp.com/a1078abddb47ca8e84f416efd/files/df43f7b6-1df7-4525-9e01-2dbd9b009461/Svar_p%C3%A5_henvendelse_af_22._februar_2019.pdf

3. Ligestillingskatalog for børn og fædre 2017 https://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

4. FN Børnekonventionen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60837

5. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DAN.pdf

Reklame

6. FN Torturkonventionen https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx

7. Ministeransvarlighedsloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59299

Politiet er bedt notere sig ligestillingskataloget for børn og fædre med 348 forskellige punkter i 12 temaer, som Ministeriet har haft siden november 2017.

I forhold til bopæl og samværsbegrebet handler dette bl.a. om punkterne 67-96, men ikke alene. Der bør tages en vurdering af diskrimination og psykisk vold samt mental tortur i forhold til punkterne generelt i kataloget, som påviser en manglende erkendelse af diskriminationen i Børne og Socialministeriet samt hos Ministeren.

Foreningen Far og undertegnet finde det ærgerligt – men nødvendigt – at foretage denne anmeldelse. Børne- og socialministeren er anmodet om møde forud for anmeldelsen sammen med ombudsmanden, men har ikke ønsket at mødes.

Vi finder ikke at vi kan gøre andet i situationen i forhold til de børn og fædre der i årtier er blevet ramt og fortsat vil blive ramt af diskrimination og psykisk vold efter meget klare mønstre. Børne- og socialministeriet er gentagne gange opfodret til at erkende diskriminationen, men har som det opleves ikke interesse i at gøre dette selv.

Det ligner en situation som skat og socialstyrelsen, hvor skat og socialstyrelsen ikke selv erkendte meget alvorlige fejl og mangler – og alvorlige forhold og alarmklokker blev ignoreret.

Principielle politianmeldelser

Foreningen Far foretager aktuelt og forventer at foretage en række politianmeldelser af danske ministerier for brud på FN børnekonventionen, den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt ligestillingsloven. Det gælder eksempelvis på området for manglende digital post, fædrebarsel, børns ret til far og mor, sociale ydelser kun til en forælder, cpr lovgivningen og en lang række yderligere området. 

Foreningen Far står til rådighed for dialog med ministerierne og politiet samt vurdere aktuelt, hvorvidt det er nødvendigt at påbegynde sager ved menneskeretsdomstolen i Strasbourg mod danske ministerier, embedsfolk og ministre. 

Relevant information
Ligestillingskatalog for børn og fædre

https://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017 

Pressekontakt

 

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma
Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark 

http://www.foreningenfar.dk 

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Via
Pressemeddelelse fra "Foreningen Far"
Kilde
Pressemeddelelse fra "Foreningen Far"
u

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X