BæredygtighedDanmarkMiljøNatur

MILLIONER TIL NY SKOVREJSNING I HELE DANMARK

Puljen til ny skovrejsning er større end nogen side før. De sidste års succes betyder, at tilskudspuljen bliver øget til 70 millioner kroner for nye skovrejsningsprojekter i 2020. Derudover bliver midlerne tilgængelige for arealer, som tidligere lå uden for ordningen, så der kan søges til arealer i hele Danmark.

Det er glædeligt, at der er mere fokus på grønne hensyn, som i højere grad end tidligere tilgodeser miljø og klima. Vi får mulighed for at lave bredere skovbryn og bruge flere buske, små træer og ammetræer i skovbryn og bevoksninger. Det skaber herlighed og øger naturens flora, fauna og biodiversitet, fortæller skovrejsningsekspert Peter Kjøngerskov fra Naturplant.  http://www.naturplant.dk

Og det er netop hensyn til miljøet, der er årsag til de attraktive tilskud til nye skovrejsninger. Ejere af erhvervsmæssig landbrugsjord på mindst 2 hektar kan søge støtte på op til 32.000 kr. pr. hektar til løvskov og op til 16.000 kr. pr. hektar til nåleskov og samtidig bevare landbrugsstøtten på arealet.  

Helt særligt er det, at der kan gives tilskud til arealer, som ligger uden for ‘kystvandoplande med kvælstofindsatsbehov’. Det gælder for eksempel jordejere på Sjælland og øerne, Nordjylland, Djurs og Bornholm, som nu også kan få tilskud til nye skovrejsningsprojekter. 

Den nye ansøgningsrunde er åben i perioden 01.juli – 31. august 2020. Derfor er der al mulig god grund til at komme i gang med ansøgningsarbejdet nu, fortæller skovfoged Peter Kjøngerskov fra Naturplant, som tilbyder et gratis rådgivningsmøde til jordejere, der overvejer at plante ny skov. 

 

TILSKUD TIL PRIVAT SKOVREJSNING 2020 

Tilskudsform Lav sats Høj sats 
Plant løvskov / løvskovsbryn 28.000 kr./ha 32.000 kr./ha 
Plant ekstensiv løvskov / løvskovsbryn 14.000 kr./ha 18.000 kr./ha 
Plant nåleskov 

 
 

12.000 kr./ha 16.000 kr./ha 
Plant ekstensiv nåleskov 6.000 kr./ha 10.000 kr./ha 
Naturlig tilgroning – – 
Tilskud til skovhegn 15 kr./m 15 kr./m 

 

HISTORIK FOR SKOVREJSNINGSTILSKUD 

Tidligere år Tilskudspulje 
(mio kr.) 
Godkendte ansøgninger 
2019 50,2 249 
2018 35 184 
2017 37,8 222 
2016 40 244 

 

Billedtekst:  
1. Ejere af landbrugsjord kan godt begynde at drømme om at plante skov på deres areal. Puljen med tilskud har aldrig været større og det er muligt at plante i hele Danmark.  

  1. Nye skovrejsninger etableres bedst med en plantemaskine og 50% af arterne i en løvskov skal være hjemmehørende for at opnå tilskud. 

Øvrigt:  
Landbrugsstyrelsen oplyser, at den nye bekendtgørelse er i offentlig høring i april og en ny vejledning er ved at blive udarbejdet. Vejledningen og nyheder om bekendtgørelsen kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside under ‘Tilskud til privat skovrejsning’. 

Tilskud til privat skovrejsning er finansieret af EU og bidrager til implementeringen af EUs vandrammedirektiv. 

annonce
Kilde
KILDE:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X