BæredygtighedBorgerFredericiaMiljøNaturPolitik

Fredericia Byråd ønsker bedre national overvågning af havmiljø

Miljøfarlige stoffers effekt i Lillebælt skal overvåges langt bedre, og der skal fastsættes miljøkvalitetskrav for flere stoffer

Det er budskabet i et brev fra Fredericia Byråd til miljøminister Lea Wermelin. Byrådet ønsker en langt bedre national overvågning af hav og vandmiljøet i Lillebælt, og de ønsker, at der kommer fokus på miljøfarlige stoffer i de kommende vandplaner.

Fredericia er omgivet af vand på tre sider, og Fredericianerne ved at garantien for at se hvalen marsvinet boltre sig i Lillebælt hænger uløseligt sammen med et godt havmiljø. Sådan skal det fortsat være, derfor beder borgmester Steen Wrist på vegne af Byrådet nu miljøminister Lea Wermelin om hjælp til bedre overvågning af miljøskadelige stoffers påvirkning af havmiljøet og dernæst fastsættelse af miljøkvalitetskrav for flere stoffer:

”Fredericia ligger midt i Naturpark Lillebælt, som er Danmarks største naturpark og udpeget som internationalt beskyttelsesområde. Dyrelivet og plantelivet i Lillebælt er unikt, men også hårdt prøvet af mange årtiers tung industri i området. Derfor skal vi følge havmiljøets påvirkning af skadelige stoffer ekstra tæt”, fortæller borgmester Steen Wrist.

Fredericia Kommune ønsker med henvendelsen både at sikre bedre overvågning af miljøskadelige stoffer i havet, og at få fastsat flere miljøkvalitetskrav, altså grænseværdier for de miljøfarlige stoffer, der sikrer, at de ikke skader menneskers sundhed eller vandmiljøet.

”De nationale målinger, vi har i dag er ikke tilstrækkelige og måler ikke bredt nok. Vi har brug for bedre viden og skærpede miljøkrav til at sikre, at vi passer på havmiljøet ude i kommunerne. Det kræver et nationalt fokus og ministerens hjælp” siger borgmesteren om baggrunden for sin henvendelse.

Det er Miljøstyrelsen, der har ansvaret for målinger og overvågning af de marine områder i Danmark, og resultatet af disse målinger og overvågninger fremgår af såkaldte Novana-rapporter.

annonce

Den seneste Novana rapport er netop udgivet. I den er der samlet data for 2019, og der er en status på de marine områder i Danmark.

Vedr. Lillebælt står der:
De senere års udvikling har vist, at de danske farvande fortsat er meget sårbare over for påvirkninger og endnu er langt fra målet om en stabil god miljøtilstand. Ud over tilførslen af næringsstoffer (eutrofiering) påvirkes miljøtilstanden også negativt af fx fiskeri, klimaforandringer og miljøfarlige stoffer. Sammenfattende viser data fra det nationale overvågnings-program, at havmiljøet responderer positivt på en reduceret belastning, men ændringer på økosystem-niveau sker langsomt.

Kommunerne har brug for at kunne følge den udvikling for at kunne træffe de rigtige afgørelser.

Kanalbyen i Fredericia er et eksempel
Når Fredericia Kommune som myndighed skal give tilladelse til udledninger fx i forbindelse med byggeri, så skal kommunen kende ’den kemiske tilstand’ i havmiljøet, men med manglende nationale målinger, så er det svært at lave en konkret miljømæssig vurdering. Kommunerne skal jf. lovgivning på området bl.a. ved beregninger sikre, at udledningen ikke påvirker havområders opfyldelse af gældende miljøkvalitetskrav, og baggrundskoncentrationerne af stofferne i det berørte vandområde skal medtages i denne beregning.

Helt aktuelt, har Fredericia Kommune skulle forholde sig til en ansøgning fra Kanalbyen i Fredericia, der i forbindelse med byggemodning af bydelen, havde behov for at sænke grundvandet for at etablere kloakledninger. Grunden er kortlagt efter jordforureningsloven og kommunen har kendskab til, at der findes problematiske stoffer i grundvandet. I forbindelse med sagsbehandlingen, fandt Fredericia Kommune ud af, at der ikke foreligger oplysninger om baggrundskoncentrationer i Lillebælt for disse stoffer.

”Vi er nødt til som kommuner at kende de forskellige baggrundskoncentrationer af kemiske stoffer i Lillebælt, ellers har vi et alt for smalt grundlag at træffe afgørelser på, når vi skal leve op til gældende miljølovgivning. Det er en udfordring, der skal tage hånd om nu, så vi er på forkant. Det er både kommuner og havmiljø bedst tjent med.” siger udvalgsformand for Teknik og Miljø, Christian Bro.

Byrådet sendte brevet til miljøminister Lea Wermelin fredag den 12. februar 2021.

Pressemeddelelse, Fredericia kommune: Byråd ønsker bedre national overvågning af havmiljø

 
Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Fredericia.dk
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button