BæredygtighedDanmarkMiljø

Energiforbruget faldt i første kvartal af 2020

Det faktiske energiforbrug faldt i første kvartal af 2020 med 5,2 pct. i forhold til samme periode året før. Kulforbruget faldt mere end 30 pct.

Det faktiske energiforbrug faldt i 1. kvartal 2020 med 5,2 pct. i forhold til samme periode året før. Forbruget af kul, naturgas og olie faldt med henholdsvis 31,0 pct., 15,7 pct. og 6,6 pct. i de første tre måneder af 2020, mens forbruget af vedvarende energi steg med 10,0 pct. Den overvejende del af faldet i energiforbruget skyldes et mindre forbrug af kul og naturgas, der ikke kan tilskrives Coronakrisen.

Faldet i energiforbruget skyldes bl.a. varmere vejr i 1. kvartal 2020 sammenlignet med 1. kvartal sidste år samt et lavere olieforbrug. Det lavere olieforbrug skyldes især fald i forbruget af gasdiesel (3,9%), jetbrændstof (24,9%) og benzin (4,6hvor faldet i de to sidstnævnte brændsler sandsynligvis er en følge af nedsat aktivitet pga. coronavirus.

I de første tre måneder af 2020 var der således 7,1 pct. færre graddage sammenlignet med samme periode året før. Samtidig var vindkraftproduktionen 21,1 pct. højere i denne periode sammenlignet med samme periode i 2019, på grund af bedre vindforhold. Stigningen i vindkraftproduktionen bidrager til et fald i det samlede energiforbrug, da vindkraftanlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab.

Danmark havde en nettoeksport af el i de første tre måneder af 2020 på 0,5 PJ. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 4,8 pct. lavere i 1. kvartal 2020 i forhold til samme periode året før.

Stigning i forbruget af biomasse

Biomassen anvendes på de centrale værker i overvejende grad til kraftvarme­produktion, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme. På figur 2 ses, hvordan forbruget af biomasse på de centrale værker hovedsagelig ligger i fyringssæsonen, mens biomasseforbruget er lavt hen over sommeren.

I 1. kvartal 2020 var forbruget af biomasse på de centrale værker 11,6 pct. højere end i tilsvarende periode i 2019. Forbruget af biomasse på de centrale værker vurderes hovedsagelig at være påvirket af omstillingen væk fra kul på de centrale værker.

I 1. kvartal 2020 var biomasseforbruget 15,9 pct. højere end det gennemsnitlige biomasseforbrug i tilsvarende kvartal de 5 forudgående år, hvilket afspejler, at flere centrale kraftværksanlæg er blevet ombygget til brug af biomasse de seneste år.

Figur 2: Biomasseforbrug på centrale værker [TJ]

 

Fald i kulforbruget

Figur 3 viser udviklingen i de centrale værkers kulforbrug. Forbruget af kul på de centrale værker følger ligeledes kraftvarmeproduktionen, og forbruget er derfor størst i de måneder, hvor fjernvarmeforbruget er højt. I 1. kvartal 2020 faldt kulforbruget på de centrale værker 32,9 pct. i forhold til tilsvarende periode i 2019. Sammenlignet med det gennemsnitlige kulforbrug på de centrale værker i 1. kvartal de seneste 5 år er kulforbruget faldet 51,5 pct.

Figur 3: Kulforbrug på centrale værker [TJ]

Højere vindkraftproduktion og højere vindkraftandel i 1. kvartal af 2020

Figur 4 viser udviklingen i den danske vindkraftproduktion. Den samlede vindkraftproduktion i 1. kvartal 2020 var 21,1 pct. højere end i den tilsvarende periode af 2019. Årsagen til den højere vindkraftproduktion i 1.kvartal 2020 skyldes gennemsnitligt bedre vindforhold i forhold til samme periode i 2019. Den samlede vindkraftproduktion i 1. kvartal 2020 var 44,9 pct. højere end gennemsnittet for perioden de forudgående 5 år.

Figur 4: Vindkraftproduktion [GWh]

På figur 5 ses udviklingen i vindkraftens andel af den indenlandske elforsyning. I 1. kvartal 2020 udgjorde vindkraftproduktionen 60 pct. af den indenlandske elforsyning mod 52 pct. i 1. kvartal 2019. Den gennemsnitlige vindkraftandel af den indenlandske elforsyning i samme periode de seneste 5 år udgjorde 43 pct.

Figur 5: Vindkraftens andel af elforsyning [pct.]

Stigning i elproduktion fra solceller

Figur 6 viser elproduktionen fra solceller. I 1. kvartal 2020 var elproduktionen fra solceller 15,7 pct. højere end i den tilsvarende periode i 2019. Udviklingen kan forklares med en kombination af idriftsættelse af nye solcelleanlæg siden 1. kvartal 2019 og samtidig flere solskinstimer i marts måned 2020 end i marts 2019. Elproduktionen fra solceller i 1. kvartal 2020 var 52,3 pct. højere end den gennemsnitlige elproduktion fra solceller i de forudgående 5 år.

Figur 6: Elproduktion fra solceller [GWh]

Fald i energiproduktionen

I 1. kvartal 2020 faldt den samlede produktion af primær energi med 21,3 pct. i forhold til 1. kvartal 2019.

Sammenlignet med samme periode i 2019 faldt produktionen af naturgas og råolie i 2020 med henholdsvis 56,5 og 29,8 pct., mens produktionen af vedvarende energi steg 17,6 pct. Faldet i gasproduktion skyldes midlertidig lukning af Tyra-feltets anlæg i Nordsøen pga. genopbygning.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1. kvartal af 2019 og 2020 [TJ]

 

Reklame
Enhed TJ Primær EnergiproduktionFaktisk EnergiforbrugEnergiforbrug korrigeret
for nettoimport af el
    
1. kvartal 2020111.535180.732180.060
1. kvartal 2019141.728190.600189.193

KildeMånedlig energistatistik

Kilde
Kilde:
Vis mere

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X